نام : باقر نام خانوادگی : حسنوند
الف : شرح سوابق تحصیلی
– ۹ کارشناسی علوم تربیتی )کودکان ویژه ( از دانشگاه خوارزمی تهران با معدل ۹۹۰۹۶
– ۹ کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران با معدل ۹۹۰۷۱
– ۷ کسب رتبه ۹ در ازمون دکترا دانشگاهها و موسسات دولتی در سال ۱۹
۴ کسب رتبه ۷ از نظر معدل در بین دانشجویان هم ورودی در مقطع کارشناسی ارشد –
۵ عضو باشگاه پژوهشگران جوان استان لرستان –
۸ عضو بنیاد نخبگان جوان تهران –
-۹ دانشجوی دکترای روانشناسی کودک دانشگاه علامه طباطبایی تهران با معدل ۹۶۰۹۱
۶ نفر اول ازمون جامع دانشجویان دکتری روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی –
ب : گواهی نامه ها
۹ گواهی نامه پایان دوره کارگاه اتیسم زیر نظر کارشناس سازمان استثنایی کشور در دانشگاه خوارزمی تهران –
در سال ۶۱
– ۹ گواهی نامه پایان دوره کارگاه ازمون های هوشی در دانشگاه خوازمی تهران در سال ۶۱
۷ گواهی نامه پایان دوره کارگاه زبان اشاره زیر نظر مدرس سازمان استثنایی در دانشگاه خوارزمی تهران در –
سال ۶۱
۲
۴ – گواهی نامه پایان دوره کارگاه فرهنگی آموزشی رسالت فرهنگی دانشجویان از نظر امام خمینی در دانشگاه
خوارزمی تهران در سال ۶۱
۵ – گواهی نامه پایان دوره سمینار اموزشی تربیت مربی و مهارتهای فردی و ارتباطی در دانشگاه خوارزمی تهران
در سال ۱۹
در دانشگاه خوارزمی تهران به مدت ۸۶ ساعت ICDL 8 – گواهینامه شرکت در دوره آموزشی
پ : حضور در همایش
-۹ گواهی حضور در اولین همایش ملی روانشناسی تربیتی در دانشگاه تربیت دبیر رجائی در سال ۱۹
-۹ گواهی حضور در نشست تخصصی نقد و بررسی فیلم )ویژه دانش آموزان استثنایی( در سینما فلسطین تهران
در سال ۶۹
-۷ گواهی حضور در دومین همایش علمی اعتیاد و آسیب های روانی ,اجتماعی در دانشگاه خوارزمی تهران در
سال ۱۹
-۴ گواهی حضور در همایش ملی شبکه های اجتماعی مجازی : بستری برای آموزش و یادگیری در دانشگاه
علامه طباطبایی تهران در سال ۱۴
-۵ حضور در همایش بین المللی استرس اردیبهشت ۱۵ در دانشگاه علامه طباطبایی تهران
-۸ گواهی دوره مربیگری پیشگری از اعتیاد .دانشگاه علامه طباطبائی تهران . ۹۷۱۵
سوابق فعالیتی
-۹ عضو شورای مرکزی انجمن کودکان استثنایی دانشگاه خوارزمی از سال ۶۵ تا ۶۶
۱۶ در زمینه روند پذیرش و آموزش /۹۹/ ۱۶ لغایت ۹۸ / -۹ حضور درمرکز اختلال یادگیری ناحیه ۷ کرج از ا/ ۶
و توان بخشی دانش آموزان با مشکلات ویژه یادگیری
-۷ عضو کمیته علمی و هیئت داوران همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی در سال ۱۴
۳
۴ فعالیت در حوزه ارزیابی ، تشخیص و مداخله در اختلالات تحولی )اختلال یادگیری ، اختلال نقص توجه و –
بیش فعالی ، اوتیسم ،(
۵ مربی دوره های پیش از ازدواج با داشتن مجوز از سازمان نظام و وزارت ورزش و جوانان که بوسیله موسسه –
مدت برگزار شد
۸ مدرس دوره های دانش افزایی مدیران و کارشناسان اختلال یادگیری کشور تحت نظر سازمان آوزش و –
پرورش کودکان استثنایی
۹ فعالیت در حوزه مشکلات کودکان و نوجوانان )ارزیابی توانایی های شناختی ، تشخیص مشکلات تحصیلی و –
رفتاری و مداخله در این حوزه (از سال ۱۹
سوابق آموزشی :
۹ مدرس دانشگاه خوارزمی تهران –
۹ مدرس کارگاه آموزشی اختلالات یادگیری در دانشگاه خوارزمی در اسفند ۱۹ به مدت ۹۹ ساعت –
۷ مدرس کارگاه اموزشی کودکان ناشنوا و کم شنوا با رویکرد شنیداری کلامی در دانشگاه خوارزمی در آذر – –
ماه ۱۹ به مدت ۶
۴ مدرس کارگاه آموزشی تفسیر نقاشی کودکان در دانشگاه خوارزمی به مدت ۶ ساعت –
۵ مدرس کارگاه آموزشی ویژه والدین کودکان دچار اختلال یادگیری با همکاری بهزیستی اسلامشهر به مدت –
۶ ساعت در بهمن ۱۷
– ۸ مدرس کارگاه آموزشی ویژه والدین کودکان دچار اختلال اوتیسم با همکاری بهزیستی اسلامشهر به مدت ۶
ساعت در اسفند ۱۷
– ۹ مدرس کارگاه ازمون وکسلر در دانشگاه خوارزمی اسفند ۱۴
۶ داور فصلنامه های روانشناسی تربیتی پیش دبستانی روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی – – –
کتاب ترجمه :
۴
-۹ قوانین حقوقی راهنمایی برای افراد ناشنوا و کمشنوا .انتشارات سپند مینو ۴۹۳۱
-۲ چک لیست اختلالات خواندن راهنمای عملی برای والدین و معلمان .انتشارات نوروزی . ۹۷۱۴
– ۷ اوتیسم و رفتار چالش برانگیز .انتشارات آوای نور . ۹۷۱۵
۴ اختلالات گفتار و زبان .چاپ شده ۹۷۱۸ ناشر آوای نور –
۵ قلدری . چاپ شده ۹۷۱۸ ناشر آوای نور –
تالیف :
– – – ۹ کتاب یکپارچگی حسی چاپ شده انتشارات سپند مینو ۹۷۱۴
– – ۹ تفسیر نقاشی کودکان چاپ شده انتشارات سپند مینو ۹۷۱۴
-۷ اشنایی با بازی کودکان .چاپ شده .انتشارات نوروزی اسفند ۱۴
-۴ چک لیست رشدی .انتشارات نوروزی .فروردین ۱۵
– ۵ مهارتهای اجتماعی در کودکان ناشنوا .انتشارات نوروزی خرداد ۱۵
-۸ روانشناسی مربیگری .انتشارات نوروزی .مرداد ۱۵
– – – ۹ روانشناسی خشم انتشارات نوروزی ۹۷۱۵
-۶ هنر درمانی و نارسا نویسی .انتشارات نوروزی . ۹۷۱۵
۱ ر.انشناسی و آموزش کودکان ناشنوا .انتشارات روانشناسی هنر .زیر چاپ –
ج : سوابق پژوهشی
۹ مقاله علمی پژوهشی رابطه جهت گیری مذهبی ,هوش هیجانی و هوش معنوی با سلامت روانی دانش –
آموزان بصورت سخنرانی در اولین همایش روانشناسی تربیتی
۵
۹ ارائه مقاله علمی پژوهشی رابطه هوش هیجانی، هوش اجتماعی و هوش معنوی با مدیریت خشم در دانش –
آموزان شهر کرج بصورت پوستر در همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان در دانشگاه تبریز
۳ ارائه مقاله علمی پژوهشی رابطه جهت گیری مذهبی، هوش هیجانی و هوش معنوی با سلامت روانی –
در دانش آموزان مقطع دبیرستان بصورت پوستر در همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان در
دانشگاه تبریز
۴ ارائه مقاله علمی پژوهشی تاثیر سازش یافتگی دوتایی)والدین( و سبک های فرزندپروری والدین در –
سازگاری اجتماعی و عاطفی دانش آموزان مقطع متوسطه بصورت پوستر در همایش بین المللی روانپزشکی
کودک و نوجوان در دانشگاه تبریز
۵ چاپ مقاله علمی پژوهشی آموزش مهارتهای زندگی راهکار پیشگیری از آسیب های اجتماعی در گروهی از –
نوجوانان شهر شهرکرد در فصل نامه دانش انتظامی لرستان
۶ چاپ مقاله علمی نگاهی به نقش و جایگاه مدارس در پیشگیری اولیه از اعتیاد در فصل نامه دانش انتظامی –
لرستان
۷ چاپ مقاله علمی مروری بر پدیده کودک ازاری در فصل نامه دانش انتظامی لرستان –
۸ چاپ مقاله علمی مفهوم مقابله و رابطه ان با ویژگی های نوجوانان فراری در فصل نامه دانش انتظامی لرستان –
۹ چاپ مقاله علمی کنکاشی در پدیده فرار نوجونان و دلایل آن در فصلنامه دانش انتظامی لرستان –
۱۰ چاپ مقاله علمی پژوهشی بررسی میزان اثر بخشی گروه درمانی معنوی مذهبی در افزایش عزت نفس –
زندانیان مرد زندانهای چهارمحال و بختیاری در فصلنامه دانش انتظامی لرستان
۱۱ چاپ مقاله علمی پژوهشی رابطه هیجان خواهی با گرايش به سوء مصرف مواد در بین –
دانشجويان در فصلنامه دانش انتظامی لرستان
۱۲ مروری بر عوامل اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی موثر بر احساس امنیت اجتماعی در فصلنامه دانش –
انتظامی لرستان
۶
۹۷ ارایه مقاله در بیست و دومین اجلاس سراسری نماز با موضوع نماز و سبک زندگی با رویکرد –
سلامت اقتصادی
۱۴ تاثیر و مقایسه دو روش درمانی فرنالد و گیلینگهام در کاهش اختلال دیکته نویسی دانش آموزان مقطع –
ابتدایی شهرستان قائمشهر در همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان در دانشگاه تبریز
۱۵ بررسی تاثیر آموزش برنامه ريزی چند بعدی بررشد مهارت اجتماعی اجتماعی کودکان اوتیسم در سومین –
سمینار پیش دبستانی دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی تهران بصورت سخنرانی
۱۶ اثربخشي آموزش آگاهي واجي بر سطح خواندن و نوشتن دانش آموزان اختلالات يادگيري بصورت –
سخنراني در دومين همايش ملي روانشناسي تربيتي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران
۱۷ رابطه هوش هيجاني ،هوش اجتماعي و هوش معنوي با مديريت خشم در دانش آموزان شهر خرم آباد در –
اولين همايش ملي علوم تربيتي روانشناسي معنويت و سلامت در در دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر گز –
بصورت سخنراني
۱۸ پيش بيني اعتياد به اينترنت براساس عزت نفس در نوجوانان دختر و پسر همدان در اولين همايش علمي –
پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي ،آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي ايران بصورت بصورت پوستر
۱۹ پيش بيني سازگاري زناشويي براساس رضايت جنسي در زنان و مردان متاهل در اولين همايش علمي –
پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي ،آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي ايران بصورت بصورت پوستر
۲۰ رابطه جهت گيري مذهبي ،هوش هيجاني و هوش معنوي با سلامت رواني در دانش آموزان در اولين –
همايش سلامت اخلاقي و رفتاري کودک و نوجوان بصورت سخنراني
۲۱ تاثير برنامه ريزي چند بعدي بر بهبود حرکات کليشه اي کودکان اوتيسم در هفتمين همايش بين المللي –
روانپزشکي کودک و نوجوان بصورت پوستر
۲۲ بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی –
۷ ۱۲ ساله در هفتمين همايش بين المللي روانپزشکي کودک و نوجوان بصورت پوستر –
۷
۹۷ ارائه مقاله علمي پژوهشي اثربخشی آموزش سازماندهی فضایی زمانی و آگاهی واجی بر سطح – –
خواندن و نوشتن دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری در هفتمين همايش بين المللي روانپزشکي
کودک و نوجوان بصورت پوستر
۹۴ تأثیر آموزش و پرورش پیش دبستانی بر مبنای برنامه ریزی چند بعدی بر رشد مهارتهای اجتماعی –
کودکان پیش دبستانی در فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران
۹۸ بررسی رابطه فرسودگی شغلی با توانمندسازی و کیفیت زندگی کاری پلیس در فصلنامه مدیریت منابع –
انسانی ناجا
۹۹ اثربخشی آموزش سازماندهی فضایی زمانی و آگاهی واجی بر سطح خواندن و نوشتن دانش – –
آموزان دارای اختلالات یادگیری در فصلنامه اختلال یادگیری دانشگاه محقق اردبیلی
۹۶ تاثیر آموزش – برنامهریزی چند بعدی ، بر بهبود ارتباط کلامی کودکان اوتیسم کرج در فصلنامه
پیش دبستانی دانشگاه علامه طباطبایی تهران
۲۲ بررسی نقش واسطهای رویکردهای یادگیری در رابطه بین راهبردهای فراشناختی و پیشرفت –
تحصیلی در فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران
۷۶ تاثیر سازش یافتگی دوتایی)والدین( و سبک های فرزندپروری والدین در سازگاری اجتماعی و عاطفی –
دانش آموزان مقطع متوسطه در فصلنامه روانشناسی کودک و نوجوان دانشگاه ملایر
۳۱- Evaluation of the Effectiveness of Persian Cued Speech Software on Speech Skills of Preschool Children with Hearing Impairment
۲۳ مقایسه راهبردهای تنظیم هیجان و ابراز و جود در دانش آموزان پسر با و بدون اختلال لکنت مقطع –
متوسطه شهرستان کوهدشت در فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دانشگاه علامه طباطبایی
۸
۲۲ بررسی آسیب روانی دانش آموزان مقطع متوسطه دبیرستان توحید تهران ۰اولین همایش ملی روانشناسی –
و خانواده .دانشگاه آزاد اسلامی اهواز بهمن ۹۴
۲۳ بررسی ارتباط بین راهبردهای مقابله با استرس و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در سوءمصرف –
کنندگان مواد مخدر .همایش بین المللی استرس و بیماریهای روانی .اردیبهشت ۹۵ دانشگاه علامه طباطبایی
تهران
۷۵ مقایسه کارکردهای اجرایی و هوش هیجانی در دانش آموزان پسر نابینا و بینا مقطع راهنمایی شهر خرم –
. آباد.فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری دانشگاه بوعلی سینای همدان ۱۵
۷۸ بررسی نقش رویکردهای یادگیری در رابطه بین سبک دلبستگی به والدین و پیشرفت تحصیلی. فصلنامه –
. راهبردهای شناختی در یادگیری دانشگاه بوعلی سینای همدان ۱۵
۷۹ مقایسه کارکردهای اجرایی در دانش آموزان با و بدون ناتوانی های ویژه یادگیری همراه با مشخصه –
. خواندن و نوشتن در فصلنامه علمی پژوهشی یافته دانشگاه علوم پزشکی لرستان ۱۵
۷۶ مقایسه سبک های فرزند پروری در مادران دارای پسر نابینا و بینا .دومین کنگره ملی روانشناسی ایران .دانشگاه –
خوارزمی .آبان ۹۷۱۵
۷۱ بررسی نقش میانجی جهت گیری اهداف در رابطه میان تحصیل گریزی و رویکردهای یادگیری دانش –
آموزان. دومین کنگره ملی روانشناسی ایران .دانشگاه خوارزمی .آبان ۹۷۱۵
۴۶ بررسی – تأثیر جرم سرقت بر وضعیت بزه دیدگان از ابعاد مختلف ( اقتصادی، روان شناختی، فرهنگی،
اجتماعی، خانوادگی، اعتماد اجتماعی ) درشهرستان شهریار(. فصلنامه دانش انتظامی استان غرب . ۹۷۱۵
۹
۴۹ ارائه چهارچوبی نظری، برای کاربرد مشاوره چندفرهنگی، در نیروی انتظامی ، فصلنامه دانش انتظامی استان –
البرز. ۹۷۱۵
۴۹ بررسی آموزش سازماندهی فضایی زمانی بر سطح خواندن و نوشتن دانش آموزان اختلالات یادگیری ، – –
نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه ، ۹۷۱۷
۴۹ بررسی – رابطه شادکامی و هوش معنوی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تیزهوش.مجله علمی تخصصی
علوم انسانی
ح : طرح پژوهشی
۹ انجام طرح پژوهشی تاثیر برنامه ریزی چند بعدی بر افزایش مهارتهای کلامی کودکان اوتیسم با –
همکاری مرکز مشاوره رازی استان البرز
۹ مجری طرح هنجار سازی پرسشنامه اکوستیک با همکاری بهزیستی شهرستان اسلامشهر در سال –
– ۱۷ ۱۴
۷ مجری طرح تاثیر جرم سرقت از منزل بر وضعیت قربانیان در استان غرب دفتر تحقیقات کاربردی نیروی –
انتظامی غرب ۹۷۱۴
-۴ مجری طرح بررسی انحرافات اجتماعی ناشی از بیکاری در استان البرز در سال ۹۷۱۵
۵ طرح تبین روانشناختی سلامت روان و رفتارهای بهداشتی دختران جوان استان لرستان.اداره –
ورزش و جوانان استان لرستان.
۱۰
۸ مجری طرح بررسی شیوه های ایجاد استقلال اقتصادی ، اجتماعی در فرزندان شبانه روزی –
بهزیستی اسلامشهر .)تصویب موضوع و پروپوزال (