مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی: زهرا جلالی اصیل
سوابق تحصیلی :

کارشناسی مشاوره و راهنمایی
کارشناسی ارشدمشاوره و راهنمایی
دانشجوی دکتری مشاوره

سوابق حرفه ای :
مدرس دانشگاه پیام نور شهرکرد
مدرس دانشگاه پیام نور فارسان
کارشناس مسائل جنسی زوجین برنامه ی روی خط جوانی درصدای رادیوی استان
کارشناس برنامه ی زنده ی زیر یک سقف در سیمای استان
مدعو برنامه ی جوونی سلام در سیمای استان
کارشناس برنامه ی نوجوانان در سیمای استان
برگزاری کارگاههای عمومی و تخصصی در دانشگاه پیام نور شهرکرد
مشاور خانواده- مراجعان متقاضی طلاق دادگستری درمرکز مشاوره خصوصی راهی دیگر
مربی طرح رشد مدار- خانواده و کودک در مدارس استان درمعاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری
مشاورمدرس کارگاه درمرکز تخصصی اختلالات جنسی نشاط زندگی
مشاورمدرس کارگاه در مرکز مشاوره راز مهر
مشاور و مدرس آموزش های گروهی دادگستری درخانه شورایاری مهدیه محله ۳۲

سوابق علمی-پژوهشی: