سوابق تحصیلی
– کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی

مسئول تحقیقات بازار و پژوهش شرکت بازرگانی و مواد غذایی کاله(از سال ۸۳ تا ۸۵)،کارمند و مشاور کلینیک روان شناسی و اعصاب و روان آتیه(زمینه فعالیت:کارمند بخش روان سنجی،نوروتراپیست بخش نوروفیدبک،مشاور تحصیلی و مسئول امور مدارس آتیه، مسئول روابط عمومی آتیه، مدیر بازرگانی آتیه، مدیر نمایندگی آتیه در مجتمع آموزشی سوده، زمان فعالیت از سال ۸۵ تا سال ۹۱ به مدت ۶ سال )،مدرس و مشاور کانون فرهنگی آموزش قلم چی در واحد تجریش موسسه ابن سینا(از سال ۸۷ تا ۸۹)،مشاور و روان شناس مرکز مشاوره تدبیر، مشاور و روان شناس و مدیر بازرگانی مرکز روان شناسی پارند،،مشاور و روان شناس کلینیک ساج ، مشاور و روان شناس و مدیر بازرگانی مرکز مشاوره راه فردا ، مشاور تحصیلی مدرسه نجم،مشاور تحصیلی مدرسه سفیر دانش،مشاور تحصیلی مجتمع آموزشی سوده،مشاور تحصیلی مدرسه نیمایوشیج،مشاور تحصیلی مجتمع دانشمند.